Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
06.04.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Usługi sprzątania obiektów oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Parku Chopina 3 (Świebodzin), przy ul. Wałowej 11 (Świebodzin) oraz Al. Niepodległości 9 w Sulechowie w okresie od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2022r.” Numer referencyjny: ZP-2/20.

 
02.04.2020

Zapytanie cenowe OA.D 211-1/20

Sąd Rejonowy w Świebodzinie w załączeniu przedstawia formularz oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

 
27.03.2020

Remont Oddziału Administracyjnego - OA.D-2311-2/20

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie remontu pomieszczenia nr 19 (I piętro) zlokalizowanego w budynku przy Parku Chopina 3 w Świebodzinie.

 
25.07.2019

Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 
09.07.2019

Plan ochrony budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie - OA.D.225-9/19

Sąd Rejonowy w Świebodzinie w załączeniu przedstawia formularz oferty na wykonanie planów
ochrony budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i procedura wyboru Wykonawcy odbywa się w świetle wewnętrznego zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie w sprawie procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych wydanego na podstawie w/w. ustawy.