Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

« powrót

Informacje ogólne
09.09.2020

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - powiat świebodziński

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie świebodzińskim

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu świebodzińskiego funkcjonują 2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

 

Jak skorzystać ze wsparcia

Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady: pod numerem
68 475 53 29 - w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 1000 do 1300 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - pisząc na adres: tacysami@powiat.swiebodzin.pl

 

Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Świebodzinie i Zbąszynku, jednakże
z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, forma świadczenia poradnictwa może zostać okresowo ograniczona do porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość – w szczególności przez telefon oraz pocztą elektroniczną.

Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 68 475 53 29 oraz na stronie internetowej: www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-swiebodzinski

 

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów

Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Piłsudskiego 18,  budynek B pok. 6

poniedziałek-czwartek
w godz. 8.00-12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku
ul. Długa 1, pok.14

piątek
w godz. 12.30-16.30

Punkt nr 2

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Piłsudskiego 18,  budynek B pok. 6

poniedziałek-czwartek
w godz. 12.00-16.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

 

 

Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

- nr tel. 698 776 664 w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00:

13 i 27 stycznia; 10 i 24 lutego; 9 i 23 marca; 20 kwietnia; 11 i 25 maja; 8, 22 i 29 czerwca; 13 i 27 lipca; 10 i 24 sierpnia; 14 i 28 września; 12 i 26 października; 9 i 23 listopada;
14 i 28 grudnia 2020

 

Bezpłatne porady korespondencyjne:

−        e-mailowo - na adres: porady@civis-sum.org.pl

−        listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia.
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni

 

 

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

Zakres pomocy świadczonej w punktach:

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-        poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

-        wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

-        sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,

-        nieodpłatną mediację, lub

-        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

-        działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-        poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

-        przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

-        przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej,

-        przeprowadzenie mediacji,

-        udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

-        sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

-        zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

 

Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/powiat-swiebodzinski

« powrót